[[ $t('header.required_amount') ]]
[[ Math.floor(sum.actualSum/currentTargetSum*100) ]] %
[[ $t('header.already_collected', [numberWithSpaces(sum.actualSum), numberWithSpaces(currentTargetSum)]) ]]

Dvojjazyčným časopisom nadväzujeme na úspešný magazín z minulého roka o slovensko-maďarských historických mýtoch a chceme ho zadarmo rozdávať na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským.

Cieľom magazínu je prehlbovať porozumenie medzi Slovákmi a Maďarmi a položiť základ pre to, aby sme sa jedného dňa dokázali na spoločné dejiny pozerať rovnako. Nateraz stačí aspoň to, aby každá strana poznala pohľad tej druhej.

Autormi textov magazínu budú redaktori Denníka N a spravodajského webu Napunk, ktorí budú úzko spolupracovať s historikmi z oboch štátov. Časopis bude mať najmenej šesťdesiat strán a bude určený pre základné aj stredné školy so slovenským i maďarským vyučovacím jazykom. Na školy bude distribuovaný v priebehu mája 2023.

Prihlásiť sa môžu aj školy z Maďarska, ak budú mať o časopis záujem. Registrácia škôl prebieha v tomto formulári.

Školy, ktoré už vzdelávacie príručky v slovenčine odoberajú, sa nemusia znova prihlasovať, magazín im zašleme. Ale ak si želajú v budúcnosti odoberať okrem slovenských, aj príručky v maďarskom jazyku, poprosíme o vyplnenie maďarského formulára vyššie.

Rozpočet

Tlač a distribúcia jedného magazínu: 1 euro (rozsah cca 60-80 strán formátu A4). Ak vyzbierame minimálne 2 000€, dokážeme magazín poslať 2000 študentom. Podporíte nás vyššou sumou? Dokážeme ich poslať ešte väčšiemu počtu.

Prečo projekt podporiť

Za päť rokov vydal Denník N už vyše dvadsať unikátnych vzdelávacích príručiek. Vďaka donorom a tisíckam individuálnych darcov sme ich na školách rozdali už vyše 400 000.

Redaktori Denníka N sa vzdelávaniu venujú systematicky a zúčastňujú sa besied naživo i online, v našom knižnom obchode nájdete niekoľko kníh na túto tému. Teraz sa podobnou cestou ide vydať aj Napunk.

Spája nás myšlienka, že mladým treba pomáhať v orientácii všetkými dostupnými formami, a o to viac, o čo menej sa to darí oficiálnym inštitúciám.

Naším cieľom je aj diskusia s učiteľmi, pomenovanie ich informačných potrieb a vytváranie učebných materiálov na mieru tak, aby sme im uľahčili prácu s vyhľadávaním a triedením dát a pomáhali s edukáciou na konkrétne témy. Hotové príručky zasielame zdarma – v tlačenej podobe a množstve využiteľnom na bežnom vyučovaní.

Ak ste zástupcom spoločnosti, ktorá má rovnaké hodnoty ako Denník N a portál Napunk a chcela by projekt podporiť nad rámec bežného daru, dajte nám, prosím, o sebe vedieť prostredníctvom e-mail [email protected]. Okrem iného vám môžeme ponúknuť poďakovanie formou špeciálnej inzercie určenej pre verejnoprospešné projekty v celom mesačnom náklade podporeného magazínu.

Čo platí Denník N a Napunk: Na vlastné náklady zabezpečíme redakčnú prípravu časopisu (bude aj vo voľnom predaji) a propagáciu projektu. Vyzbierané prostriedky použijeme na tlač a distribúciu do škôl.

Časový plán: V priebehu marca a apríla 2023 zostavíme časopis, v priebehu mája začneme s doručovaním do partnerských škôl.

Koordinátor projektu: Marianna Varjanová a Lukáš Fila

Príručky v PDF, základné informácie o projekte, jeho financovaní a prihláška pre nové slovenské školy sú dostupné online. Ak si želáte podporiť nás iným spôsobom alebo máte užitočné pripomienky, napíšte nám, prosím, na email uvedený vyššie.

Všetkým darcom srdečne ďakujeme!

Új kétnyelvű magazinunk a tavaly kiadott, a szlovák–magyar történelmi mítoszokkal foglalkozó magazinunk folytatásaként készül, és magyar, illetve szlovák tanítási nyelvű iskolákban szeretnénk terjeszteni.

A magazin célja, hogy elmélyítse a magyarok és szlovákok közötti kölcsönös megértést, és hogy segítsen megteremteni egy majdani közös történelemszemlélet alapjait. Egyelőre azzal is megelégednénk, ha mindkét fél többet tudna a másik szempontjairól.

A magazin szövegeit nagyrészt a Napunk és a Denník N újságírói írják, akik szorosan együttműködnek majd magyarországi és szlovákiai történészekkel. A magazin terjedelme legalább hatvan oldal, és elsősorban a szlovák és magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolák számára készül. 2023 májusában juttatjuk el az iskolákba.

Magyarországi iskolák is jelentkezhetnek, amennyiben igényt tartanak a magazinra. Az új iskolák ennek az űrlapnak a kitöltésével regisztrálhatnak.

(Azoknak az iskoláknak, amelyek már együttműködnek a Denník N-nel és előfizetnek a szlovák és magyar nyelvű magazinjainkra, nem kell újra regisztrálniuk, a magazint elküldjük nekik.)

Költségvetés

Egy magazin nyomtatása és terjesztése 1 euróba kerül (kb. 60–80 A4-es oldal). Ha legalább 2000 eurót összegyűjtünk, 2000 diáknak küldhetjük el a magazint. Ha magasabb összeggel támogatnak minket, még több diákhoz tudunk eljutni.

Miért érdemes támogatni a projektet

Öt év alatt a Denník N több mint húsz diákoknak szánt magazint adott ki. A több ezer adományozónak köszönhetően több mint 400 000 példányt osztottunk szét az iskolákban.

A Denník N szerkesztői következetesen foglalkoznak az oktatással, élő és online vitákat is szerveznek. Könyvesboltunkban számos könyvet talál ebben a témában. Nemrég pedig hasonló útra lépett a Napunk is.

Az a gondolat köt össze bennünket, hogy a fiataloknak minden rendelkezésre álló formában segíteni kell a tájékozódásban, annál is inkább, minél kevésbé képesek erre a közintézményeink.

Céljaink között szerepel a tanárokkal való kommunikáció, az információs igényeik megnevezése, és hogy olyan személyre szabott segédanyagokat készítsünk, amelyekkel megkönnyítjük számukra az adatok összegyűjtését és rendezését, és segítsük az egyes témák diákoknak való átadását. A magazinokat ingyenesen, nyomtatott formában és olyan mennyiségben küldjük el, amennyit a tanórákon használni tudnak.

Amennyiben ön egy olyan cég képviselője, amely osztja a Denník N és a Napunk értékrendjét, és az egyszerű adományozáson túlmenően támogatná projektünket, kérjük, hogy a [email protected] e-mail-címen lépjen velünk kapcsolatba. Segítségét egyebek mellett egy speciális, a közhasznú projektek számára megszabott formában megjelentetett és a támogatott magazin összes példányában közölt hirdetéssel tudjuk meghálálni.

Mit fizet a Denník N és a Napunk: Saját költségünkön biztosítjuk a magazin szerkesztői előkészítését (megvásárolható lesz az újságárusoknál) és a projekt népszerűsítését. Az összegyűlt támogatást a nyomtatásra és az iskolai terjesztésre fordítjuk.

Ütemterv: a magazint 2023 márciusában–áprilisában állítjuk össze, és májusban kezdjük el kézbesíteni a partneriskoláknak.

A projekt koordinátorai: Marianna Varjanová és Lukáš Fila

Eddigi magazinjaink PDF-formátumban, a projektről és annak finanszírozásáról szóló alapvető információk, valamint az újonnan jelentkező szlovák tanítási nyelvű iskolák számára előkészített jelentkezési ív elérhetőek online. Amennyiben más módon kíván támogatni minket, vagy hasznos észrevételei vannak, kérjük, forduljon hozzánk a fenti e-mail-címen.

Minden adományozónak nagyon szépen köszönjük a támogatást!

[[ $t('payment.choose_method' )]]

[[ $t('error.payment_gateway_required' )]]


[[ $t('payment.how_to_show_you_in_donors_list' )]]


[[ $t('error.terms_required') ]]

[[ $t('custom_amount.label') ]]

[[ $t('error.custom_amount_required' )]]